Regulamin

REGULAMIN PORTALÓW INTERNETOWYCH SUKCESZPASJA.PL, LP.SUKCESZPASJA.PL, SHOP.SUKCESZPASJA.PL ORAZ SUKCESZPASJA.CLICKFUNNELS.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego Portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym sukceszpasja.pl, lp.sukceszpasja.pl, shop.sukceszpasja.pl oraz sukceszpasja.clickfunnels.com (dalej jako: „Sukceszpasja.pl”, , „Portal Internetowy”, „Portal”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z sukceszpasja.pl, lp.sukceszpasja.pl, shop.sukceszpasja.pl oraz sukceszpasja.clickfunnels.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Sukces Z Pasją

1) O NAS

Właścicielem sukceszpasja.pl, lp.sukceszpasja.pl, shop.sukceszpasja.pl oraz sukceszpasja.clickfunnels.com jest spółka SUCCESS BUSINESS ACADEMY LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby oraz adres do doręczeń: 19-21 Crawford Street, Unit 835, London, England, W1H 1PJ); wpisana do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 09479368; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 22 389 51 44 (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. ABONAMENT – odpłatny dostęp do Konta w modelu abonamentowym na warunkach wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz w ofercie dostępnej na stronie Serwisu.
b. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
c. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
e. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Portalu Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Portalu – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
f. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
g. PRODUKT – płatna usługa elektroniczna, treść cyfrowa lub rzecz ruchoma dostępna w Portalu Internetowym i mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą.
h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
i. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, SUKCESZPASJA.PL, LP.SUKCESZPASJA.PL, SHOP.SUKCESZPASJA.PL ORAZ SUKCESZPASJA.CLICKFUNNELS.COM – Portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi www.sukceszpasja.pl, www.lp.sukceszpasja.pl, shop.sukceszpasja.pl oraz www.sukceszpasja.clickfunnels.com.
j. UMOWA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pomocą Portalu Internetowego, której o świadczenie usługi elektronicznej korzystania z Konta, zgodnie z opisem funkcjonalności odstępnym w ofercie na stronie Portalu lub umowa sprzedaży Produktów.
k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
l. USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w sukceszpasja.pl, lp.sukceszpasja.pl, shop.sukceszpasja.pl oraz sukceszpasja.clickfunnels.com, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu.
m. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka SUCCESS BUSINESS ACADEMY LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby oraz adres do doręczeń: 19-21 Crawford Street, Unit 835, London, England, W1H 1PJ); wpisana do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 09479368; adres poczty elektronicznej: [email protected]
n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SUKCESZPASJA.PL, LP.SUKCESZPASJA.PL, SHOP.SUKCESZPASJA.PL ORAZ SUKCESZPASJA.CLICKFUNNELS.COM

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU INTERNETOWYM

1. Korzystać z Portalu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Portalu Internetowym między innymi z następujących Usług Elektronicznych:

a. Konto;
b. Blog.

3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Portalu Internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) KONTO

1. Utworzenie Konta oraz dokonanie zapłaty jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności Portalu Internetowego, z wyjątkiem Bloga.
2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas oznaczony oraz nieodpłatnie, z wyjątkiem odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z Cennikiem.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w formie Abonamentu możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Kupuję i płacę”, (3) dokonaniu zapłaty za Abonament. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer karty płatniczej, kod CCV, data ważności karty płatniczej.
4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej korzystania z Konta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następuje w chwili kliknięcia przez Usługobiorcę pola akcji, o którym mowa w pkt. 5.3 niniejszego Regulaminu. Powyższa umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę, ze skutkiem na koniec każdego miesięcznego okresu abonamentowego. Wypowiedzenie powinno nastąpić poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
5. Szczegółowy zakres funkcjonalności dostępnych w ramach danego rodzaju Konta określony jest na stronach Portalu Internetowego.

6) BLOG

1. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.
3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

7) OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Utworzenie Konta w Portalu Internetowym oraz korzystanie z funkcjonalności Konta jest odpłatne w formie Abonamentu. Dodatkowo w Portalu Internetowym możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży Produktów.
2. Ceny Produktów oraz Abonamentu uwidocznione na stronie Portalu podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu lub Abonamentu będącego przedmiotem zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Portalu w trakcie zakładania Konta, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Portalu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Portalu Internetowego Usługodawcy.

4. Sposób i termin aktywacji Konta:
Aktywacja Konta dokonywana jest przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. Początek biegu terminu aktywacji Konta liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy. Aktywacja Konta polega na udostępnieniu dostępu do funkcjonalności dostępnych w wybranym przez Usługobiorcę Koncie.
5. Sposób i termin płatności tytułem Abonamentu:
Usługodawca udostępnia w Serwisie płatność za pomocą karty płatniczej w formie comiesięcznego pobrania środków z karty płatniczej zarejestrowanej przez Usługobiorcę podczas zakładania Konta. Nie przechowujemy danych kart kredytowych i nie dzielimy się z nikim danymi naszych klientów (We do not store credit card details nor do we share customer details with any 3rd parties)Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Stripe.com prowadzonego przez spółkę Stripe, Inc. (adres siedziby: 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA, adres strony internetowej: https://stripe.com/) lub serwisu lub PayPal.com prowadzonego przez spółkę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., (adres siedziby: 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, adres strony internetowej: ttps://www.paypal.com/pl).
6. Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu:

a. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu:

i. Stripe.com prowadzonego przez spółkę Stripe, Inc. (adres siedziby: 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA, adres strony internetowej: https://stripe.com/).
ii. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, adres strony internetowej: ttps://www.paypal.com/pl.
iii. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, adres strony internetowej: http://www.przelewy24.pl/.

b. Termin płatności:

i. Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku dostępnego do pobrania na stronie Serwisu Internetowego, Sprzedawca udostępni Produkt do pobrania na stronie Portalu Internetowego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy. W przypadku Produktu będącego rzeczą ruchomą, Usługobiorca dostarczy Produkt, zgodnie z wyborem Usługobiorcy, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

8) KONTAKT Z PORTALEM INTERNETOWYM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]), poczta tradycyjna (19-21 Crawford Street, Unit 835, London, England, W1H 1PJ) oraz czat dostępny na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z sukceszpasja.pl, lp.sukceszpasja.pl, shop.sukceszpasja.pl oraz sukceszpasja.clickfunnels.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO

1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: 19-21 Crawford Street, Unit 835, London, England, W1H 1PJ.
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 60 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: 19-21 Crawford Street, Unit 835, London, England, W1H 1PJ lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Portalu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
4. Usługobiorca niebędący konsumenta nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Portalu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
8. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

13) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa
3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) PRZERWY TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Portal Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Sukces Z Pasją

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
SUCCESS BUSINESS ACADEMY LTD
19-21 Crawford Street, Unit 835, London, England, W1H 1PJ
[email protected]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.