REGULAMIN

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 2. DEFINICJE

Usługodawca

SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Wrocławska 43a/12, 30-011 Kraków, Polska); wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6772444119 ; możliwość kontaktu przez system poczty elektronicznej: https://sukceszpasja.pl/pomoc, numer telefonu kontaktowego: +48 780 038 510
 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Cennik

udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Usługodawcy za świadczone na rzecz Klienta Usługi.

Dane

jakiekolwiek informacje oraz treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe, które Klient umieszcza w ramach Konta.

Dane Osobowe

dane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Usługodawcę m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania z Serwisu oraz poprzez Konto Klienta i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.

Dostawcy Metod Płatności

wskazani w Serwisie zewnętrzni operatorzy Metod Płatności, odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Klientów na rzecz Usługodawcy.

Hasło

ciąg znaków ustalonych przy dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konto

oznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie;

Konsument

osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Metody Płatności

usługa przekazu płatności za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi oraz za nabywane za pośrednictwem Serwisu Towary.


Nazwa Klienta

nazwa/adres e-mail Klienta podawana/y w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, umożliwiająca/y późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy

Newsletter

biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Regulamin

niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja

czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie

Publikacje Cyfrowe

dostępne za pośrednictwem Serwisu pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy. 

Serwis

rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.sukceszpasja.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów 

Strona Internetowa 

strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.

Towary

produkty fizyczne znajdujące się w bieżącej sprzedaży w ramach Serwisu 

Umowa

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na czas przewidziany w Regulaminie.

Umowa Licencyjna

umowa na korzystanie przez Klienta z Publikacji Cyfrowych Usługodawcy zawierana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem Serwisu.

Usługi

wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udostępnieniu Klientowi możliwości dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, a także zawieraniu z Usługodawcą Umów Licencyjnych na korzystanie z Publikacji Cyfrowych, możliwości składania zamówień na Wydarzenia oraz zakup Towarów.

Wydarzenie

organizowane przez Usługodawcę konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, oraz inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności a także kształcenia, (Wydarzenie Stacjonarne) oraz prowadzone online tj. realizowane za pomocą technologii webcast umożliwiającej transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających video, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”) a także umożliwiającą komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą, a jego uczestnikami (Webinar).

Zamówienie Publikacji Cyfrowej

złożona przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia Umowy Licencyjnej.

Zamówienie 

złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na wykonanie Usługi lub umowy sprzedaży Towaru

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z Publikacji Cyfrowych.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz połączenia z siecią Internet. 
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 7. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 8. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej zawarcie umowy na poszczególne Usługi lub zakup Towarów wymagają Rejestracji.
 9. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 10. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 11. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Cyfrowe w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Klub w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klubu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.
 14. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, 
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
 4. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. Przed skorzystaniem z Usługi Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Klient powinien zwrócić się do Usługodawcy wysyłając stosowne zapytanie pod linkiem https://sukceszpasja.pl/pomoc
 6. Materiały wideo dostępne w ramach Publikacji Cyfrowych posiadają polską wersję językową.
 7. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Publikacji Cyfrowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 8. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.
 9. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
 10. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

§ 5. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE.

 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Cena określana jest każdorazowo przy danej usłudze lub Towarze oferowanych w Serwisie.
 3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za daną Usługę.

§ 6. REJESTRACJA ORAZ UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU.

 1. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Podczas procesu Rejestracji Klient wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z Nazwą Klienta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.
 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 7. W przypadku śmierci Klienta, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§ 7. USŁUGA NEWSLETTER.

 1. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła zamówiony przez Klienta Newsletter na podany przez niego adres e-mail.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania przez Klientów z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy adresowany do Klienta zawiera:
 5. informację o nadawcy;
 6. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
 7. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).

§ 8. LICENCJA I DOSTĘP DO PUBLIKACJI CYFROWYCH.

 1. Dla uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej konieczne jest zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy Licencyjnej. 
 2. Poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z danej Publikacji Cyfrowej przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas określony w opisie danej Publikacji Cyfrowej. 
 3. Dostęp do Publikacji Cyfrowych możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych. 
 4. Do zawarcia Umowy Licencyjnej niezbędne jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową. 
 5. Złożenie Zamówienia na daną Publikację Cyfrową następuje poprzez aktywowanie widocznych za pośrednictwem Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Cyfrowej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanym Klientowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia na daną Publikację Cyfrową zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta. Otrzymanie przez Klienta wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową do realizacji oznacza, iż zostało ono złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
 7. W celu uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej oferowanej odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 13 niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia na daną Publikację Cyfrową po otrzymaniu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Klienta należności za dostęp do danej Publikacji Cyfrowej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Usługodawcę koncie bankowym.
 9. Po odnotowaniu na Koncie Usługodawcy płatności za daną Publikację Cyfrową poinformuje on Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany na Koncie Klienta.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi udostępniania danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 15 dni od momentu przekazania Klientowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową. W przypadku wyrażenia zgody Klienta będącego Konsumentem na  natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz po potwierdzeniu, że został on poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, udostepnienie danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili powiadomienia Klientowi o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową.
 11. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Publikację Cyfrową uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu na podany przez niego na Koncie adres e-mail.
 12. Wskutek korzystania z Publikacji Cyfrowych Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy dana Publikacja Cyfrowa. Usługodawca nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Publikacji Cyfrowej. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prezentera.
 13. W ramach Serwisu licencja udzielana jest na następujące Publikacje Cyfrowe:

  1. Pojedyncza Publikacja Cyfrowa – dostęp do wielokrotnego odtworzenia danej Publikacji Cyfrowej lub danego pakietu Publikacji Cyfrowych. Dostęp możliwy będzie od chwili uzyskania licencji przez Klienta do chwili usunięcia przez niego Konta. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
  2. Publikacje Cyfrowe oferowane w ramach Klubu Sukces z Pasją – dostęp do wielokrotnego odtworzenia wszystkich Publikacji Cyfrowych oferowanych w ramach Klubu Sukcesu z Pasją, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie na określony czas. Dostęp możliwy będzie od chwili uzyskania licencji przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas na jaki wykupiono dostęp W ramach Klubu Sukces z Pasją mogą następować rotacyjne zmiany oferowanych materiałów lub zmiany ich ilości, w taki jednak sposób, że specyfika dostępnych materiałów pozostanie zgodna z opisem tej Usługi w Serwisie.

§ 9. CZŁONKOSTWO W KLUBIE SUKCES Z PASJĄ.

 1. Klub Sukces z Pasją to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego Klienci mają dostęp do Publikacji Cyfrowych przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanych na urządzeniach połączonych z Internetem. 
 2. Członkostwo w Klubie Sukces z Pasją jest odpłatne i trwa przez okres wybrany przez Klienta z wariantów wskazanych w Serwisie. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi. 
 3. W celu korzystania z Klubu Sukces z Pasją Klient musi przekazać Usługodawcy informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności dostępnej w Serwisie.
 4. Członkostwo w Klubie Sukces z Pasją jest automatycznie przedłużane na następny okres po upływie okresu wybranego przez Klienta, aż do jego rezygnacji z członkostwa. 
 5. Członkostwo w Klubie Sukces z Pasją może rozpocząć się od bezpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny może obejmować jeden miesiąc lub inny okres, podany w chwili Rejestracji Klienta. Uprawnienia do bezpłatnego okresu próbnego są określane według wyłącznego uznania Usługodawcy. Może on ograniczyć takie uprawnienia lub czas obowiązywania bezpłatnego okresu próbnego w celu zapobiegania związanym z tym nadużyciom. 
 6. Informacje o wysokości miesięcznej, rocznej lub innej opłaty członkowskiej dostępne są na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Opłata członkowska za korzystanie z Klubu Sukces z Pasją jest pobierana od Klienta miesięcznie, rocznie bądź na inny okres wskazany w Serwisie przy użyciu wybranej wcześniej metody płatności w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której rozpoczęło się płatne członkostwo w Serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej metody płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności dostępne są na Koncie Klienta. 
 8. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę Konto Klienta. Po dokonaniu aktualizacji Klient upoważnia Usługodawcę do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranej Metody Płatności. 
 9. W przypadku, gdy Usługodawca nie może skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, Klient upoważnia Usługodawcę do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego Kontem. 
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności kartu płatniczej, brak środków lub z innych przyczyn, Usługodawca ma prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. 
 11. Klient może zrezygnować z członkostwa w Klubie Sukces z Pasją w dowolnym momencie, przy czym dostęp do treści oferowanych w jego ramach będzie zapewniony do końca danego okresu rozliczeniowego. Klient, o ile nie zrezygnuje z członkostwa na 3 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa, upoważnia Usługodawcę do pobrania opłaty członkowskiej za następny jak dotychczas okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności.
 12. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wysłać do nas informację o rezygnacji min. 3 dni przed datą kolejnej płatności na stronie https://sukceszpasja.pl/pomoc lub skorzystać z czatu dostępnego w prawym dolnym rogu ekranu. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do treści oferowanych w ramach Klubu Sukces z Pasją na koniec danego okresu rozliczeniowego.
 13. Jeśli Klient wykupił członkostwo w Klubie Sukces z Pasją z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i chce zrezygnować z członkostwa, taka rezygnacja może wymagać użycia witryny tego zewnętrznego usługodawcy, w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji Klubu Sukces z Pasją. Klient może również sprawdzać informacje na temat należnych płatności za korzystanie z Klubu Sukces z Pasją, wchodząc na konto zarejestrowane u zewnętrznego usługodawcy. 

§ 10. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH 

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę Wydarzenia. 
 2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest przesłanie Usługodawcy przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie internetowej Serwisu - wypełnionego formularza zgłoszenia. 
 3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Usługodawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia. 
 4. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Link do Webinaru oraz kod dostępu będzie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej
 6. Celem skorzystania z Webinaru organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Klient powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Webinar.
 7. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Wydarzeniu.
 8. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez udział w Wydarzeniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Wydarzenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientowi. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Wydarzenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Klientom na podstawie indywidualnych ustaleń. 
 10. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Wydarzeniu w terminie i sposób określonym na Stronie Internetowej Serwisu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 11. Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Klient pokrywa we własnym zakresie.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu oraz udział w Wydarzeniu Klientom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcję na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, lub wystąpieniu innych wypadków losowych uniemożliwiających jego przeprowadzenie (w szczególności pożar, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). 
 14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie lub wykorzystania dokonanej wpłaty na inne Wydarzenie pod warunkiem, że Usługodawca będzie dysponował wolnymi miejscami na to Wydarzenie bądź może odstąpić od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia i żądać zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu. 
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanego w Serwisie, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 16. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub wskutek działania siły wyższej.
 17. Nieobecność Klienta na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 18. Każdy Klient po Wydarzeniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w danym Wydarzeniu.
 19. Wydarzenie może być filmowane oraz fotografowane przez Usługodawcę.
 20. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Usługodawcę autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku: 

   1. gdy Klient zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,
   2. gdy Klient dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.

§ 11. SKLEP INTERNETOWY.

 1. Sklep Internetowy jest dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.  
 2. Warunkiem nabycia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu podając dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz w przypadku zamiaru nabycia Towaru -  dane niezbędne do jego dostarczenia. Ponadto w ramach Formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
 3. W trakcie składania Zamówienia Usługi lub Towaru do momentu naciśnięcia przycisku „PŁACĘ”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Usługi lub Towaru, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia Usługi, które będzie zawierać informacje o:
 5. przedmiocie Zamówienia,
 6. wybranej metodzie zapłaty,
 7. wybranym sposobie dostawy,
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Usługodawcą Umowy o świadczenie danej Usługi lub sprzedaży danego Towaru.
 9. Informacje o Usługach i Towarach podane na Stronach Internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Złożenie przez Klienta Zamówienia Usługi lub Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą właściwej umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. W trakcie realizacji Zamówienia Usługi lub Towaru (tj. w czasie po złożeniu Zamówienia) Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia, w tym sposobu płatności. 
 12. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia zamówionej Usługi lub Towaru bez wad.
 13. W przypadku zakupu Towaru termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Usługodawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na Stronie Internetowej Serwisu.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.

§ 12. CENY ORAZ PROMOCJE.

 1. Wszystkie Ceny Usług i Towarów prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danej Usłudze lub Towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto Usług lub Towarów (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
 2. Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług lub Towarów znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 5. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 13. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej.
 2. Skorzystanie z wybranej przez Klienta Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Klientowi przez danego Dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 3. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2, określają zasady odpowiedzialności Dostawcy danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób. 
 4. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny Dostawca Metod Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności. 
 5. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, a w przypadku sprzedaży Towaru/ów również poniesionych przez Konsumenta kosztów dostarczenia produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 5. W przypadku sprzedaży Towaru/ów Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania ich z powrotem.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 9. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta, przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Produktów Cyfrowych oraz z utratą dostępu i możliwości korzystania z Produktów Cyfrowych. 
 13. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem, który prowadzi działalnością gospodarczą jako osoba fizyczna, w przypadku gdy począwszy od 1 czerwca 2020 r. zawarł Umowę niezwiązaną bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej przez siebie działalności. Korzystając z prawa odstąpienia od Umowy Klient jest obowiązany wykazać spełnienie przesłanek, o których mowa powyżej. 

§ 15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Materiały Usługodawcy jak i zawartość Strony Internetowej na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Strony Internetowej, bądź też oprogramowanie zapewniające jej działanie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcyi podlegają prawnej ochronie. 
 2. Korzystając ze Strony Internetowej, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Klient umieszczając Dane, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, Usługodawcy lub innych podmiotów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone.
 4. Klient poprzez umieszczenie w ramach Serwisu (w tym na Stronie Internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcy tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. 

§ 16. ZABLOKOWANIE KONTA KLIENTA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ USŁUGODAWCĘ


  1. Usługodawcy jest uprawniony do Zablokowania dostępu Klienta do Usług Serwisu w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. 
  2. Usługodawca zawiadomi Klienta o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych drogą elektroniczną wysyłając na adres podany przez Klienta wezwanie do zaprzestania lub usunięcia naruszenia, bądź wskazania okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  3. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1 oraz niewskazania wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w ust. 2, Usługodawca może usunąć Konto Klienta, a także poprzez usunięcie Konta Klienta wypowiedzieć umowę na korzystanie z Konta i Usług z nim związanych, w tym Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Cyfrowych. 

§ 17. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.


  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem https://sukceszpasja.pl/pomoc z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 1. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Klienta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Usługodawca  wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Usługodawcę lub jego przedstawiciela bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.
 5. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Usługodawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 6. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 9, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Usługodawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna. 
 7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 8. Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 2. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
 3. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcę).
 4. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Usługodawca zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Klienta. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub z przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
 11. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.
 12. 10.W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 13. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem https://sukceszpasja.pl/pomoc
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2022 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. 
 3. O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Usługodawcę  na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana danych Usługodawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 8. Usługodawca ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 12. Nie przechowujemy danych kart kredytowych i nie dzielimy się szczegółami transakcyjnymi z podmiotami trzecimi. We do not store credit card details nor do we share financial details with any 3rd parties

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Żeby pobrać załącznik nr 1 naciśnij na ten link.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – CENNIK ZMIANY TERMINU SZKOLENIA NA ŻYWO

W przypadku zakupu biletu na szkolenie na żywo Uczestnik ma prawo do przeniesienia biletu na szkolenie na kolejną edycję tego samego szkolenia za zgodą organizatora, z uwzględnieniem następujących punktów:

a) w przypadku zmiany terminu biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 50 zł.
b) w przypadku zmiany terminu biletu kolejną edycję tego samego szkolenia po upływie 14 dni, które zostały do szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 75 zł.
c) w przypadku niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony bilet przepada, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagają uzgodnienia z organizatorem.

Żeby pobrać załącznik nr 2 naciśnij na ten link.

>
0